SI | EN

Sekcije

Sekcija za dokumentacijo

Sekcija je bila ustanovljena pod imenom Sekcija za dokumentacijo 2001, 1. 3. 2023 pa se je preimenovala v Sekcijo za muzejsko dokumentacijo (SZDM).

Člani SZMD lahko postanejo zaposleni v ustanovah, ki so članice SMS in delajo na področju muzejske dokumentacije, ter upokojeni sodelavci teh ustanov. Izjemoma lahko član postane tudi drugi zainteresirani, katerega članstvo na podlagi oddane pisne prošnje obravnava in potrdi izvršni odbor SZMD.

SZDM skrb za interesno povezovanje in sodelovanje na področju dokumentacije muzejskega gradiva, spodbuja in omogoča izmenjave izkušenj med njenimi člani, organizira izobraževanja in strokovna usposabljanja ter se povezuje in sodeluje s sorodnimi društvi, kulturnimi in raziskovalnimi ustanovami ter strokovnjaki v Sloveniji in tujini.

Promovira muzeje in muzejsko delo, s posebnim poudarkom na promociji dela muzejskih dokumentalistov v strokovnih in splošnih javnostih, kot pomemben segment muzejskega dela. Nudi strokovno podporo kandidatom za strokovni izpit na področju muzejske dokumentacije.

Svoje delo SZMD publicira v strokovni literaturi in zborniki iz teorije in prakse ter prevaja referenčne tuje literature v slovenski jezik, v tiskanih in/ali elektronskih medijih, ki jih, v skladu s potrjenim letnim program dela, izda SMS.

SZMD vodi 5 članski IO. 1.3. 2023 so bili vanj za štiri letni mandat izvoljeni: mag. Tita Porenta, Muzeji radovljiške občine (predsednica), Nina Sotelšek, Mestni muzej Krško (podpredsednica), mag. Darko Knez, Narodni muzej Slovenije (član), mag. Gorazd Knific, Muzej in galerije mesta Ljubljane (član) in Miha Špiček, Slovenski etnografski muzej (član).

Pravilnik sekcije za muzejsko dokumentacijo, 1. 3. 2023 

Pristopna izjava

Udeleženci strokovne ekskurzije Sekcije za muzejsko dokumentacijo pri SMS v Zagreb na dvorišči Muzeja grada Zagreba, 20. november 2023.